Keskustan Timo Korhonen pitää mieli­ku­va­pe­linä opposition lausuntoja vanhus­ten­hoidon leikkauksista ? "Vaikka vaalit ovat lähellä, poli­tii­kas­sa­kaan ei pidä lähteä väärän tiedon levittämisen tielle"

Keskiviikko 30.1.2019


Suomenmaa 30.1.2019

Kes­kus­tan kun­ta- ja alu­e­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Kor­ho­nen ih­met­te­lee SDP:n ja muun op­po­si­ti­on lau­sun­to­ja sii­tä, et­tä van­hus­ten­hoi­don on­gel­mat joh­tui­si­vat Si­pi­län hal­li­tuk­sen leik­kauk­sis­ta pe­rus­pal­ve­lui­hin.

– Uu­ti­set van­hus­ten­hoi­don lai­min­lyön­neis­tä ovat oi­keu­te­tus­ti jär­kyt­tä­neet ja suu­tut­ta­neet­kin ih­mi­siä. Kii­lu­sil­mäi­nen puo­lue- ja vaa­li­po­li­ti­koin­ti – ja vie­lä­pä vää­riä tie­to­ja le­vit­tä­mäl­lä – ei sen si­jaan tee oi­keut­ta ikäih­mi­sil­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen. Tämä väi­te on mie­li­ku­va­pe­liä, sa­noo Kor­ho­nen tie­dot­tees­saan

Kor­ho­sen mu­kaan ny­kyi­nen kes­kus­ta­joh­toi­nen hal­li­tus ei ole lei­kan­nut van­hus­ten­hoi­dos­ta ja muis­ta ih­mis­ten pe­rus­pal­ve­luis­ta.

Kun­tien val­ti­o­no­suuk­sien in­dek­si­ko­ro­tuk­sia ei ole teh­ty.

– Edel­li­nen hal­li­tus,jos­sa SDP:llä oli sekä val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­rin et­tä pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin sal­kut, sen si­jaan leik­ka­si pe­rus­pal­ve­luis­ta. Ja ko­val­la kä­del­lä leik­ka­si­kin. Van­hain­ko­deil­ta, ter­veys­kes­kuk­sil­ta, pe­rus­kou­luil­ta ja päi­vä­ko­deil­ta lei­kat­tiin edel­li­sen hal­li­tuk­sen pää­tök­sil­lä seit­se­män mil­jar­dia eu­roa.

– Li­säk­si edel­li­nen hal­li­tus mää­rä­si kun­nil­le uu­sia teh­tä­viä noin puo­lel­la mil­jar­dil­la eu­rol­la, mut­ta kor­va­si teh­tä­vis­tä ra­hal­li­ses­ti vain puo­let, kai­nuu­lai­se­dus­ta­ja muis­tut­taa.

Vaik­ka vaa­lit ovat lä­hel­lä, Kor­ho­sen mie­les­tä po­li­tii­kas­sa­kaan ei pidä läh­teä vää­rän tie­don le­vit­tä­mi­sen tiel­le.

– Ei­kä syyt­te­ly­kään au­ta, kun kai­kil­la puo­lu­eil­la on pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka. Ih­mi­set an­sait­se­vat nyt päät­tä­jil­tä rat­kai­su­ja on­gel­miin. Isoin osa rat­kai­sua on sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tuk­sen vie­mi­nen maa­liin, hän muis­tut­taa.